* آموزش تئوری اصول فلزیاب

* آموزش طریقه شناسایی قبرها وحفره ها

* نحوه استفاده از میله های ردیابی مسی

* آموزش صحیح ردیاب و میل زدن

* آشنایی با قدرت ردیاب ها