نقطه زن پالسی ۱۶۰۰۰

MAXI PULSE 16000 METAL DETECTOR 2020