انتخاب دکتر صمدکرمی مدیرعامل شرکت نانوبازرگان ایران بعنوان رئیس شورای مرکزی اولیای اموزش و پرورش شهرستان دوره نودوهفت لغایت نودونه