جلسه با حضور ارزشمند اقای جواد زرینچه بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در کنار مدیرعامل محترم شرکت نانوبازرگان جناب دکتر صمدکرمی فروردین نودوشش در محل دفتر مرکزی شرکت کرج

جلسه با حضور ارزشمند اقای جواد زرینچه بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در کنار مدیرعامل محترم شرکت نانوبازرگان جناب دکتر صمدکرمی فروردین نودوشش در محل دفتر مرکزی شرکت کرج