مدیرعامل محترم شرکت نانوبازرگان جناب دکتر صمدکرمی در کنار جناب دکتر شاه حسینی استاد مدیریت کسب و کار ایران