ردیاب سه انتی کاسموس پی جی

سیستم نقطه زن تصویری گلداسکن ۳D