ردیاب سه انتی کاسموس پی جی

سیستم نقطه زن تصویری گلداسکن ۳D

نقطه زن پالسی “ریلیک”

نقطه زن قلمی پین پوینتر گرت-پرو”

سیستم پالسی “زد.ایکس۲۰ال”

فلزیاب “اس.ای۲۳۵”

فلزیاب “اکسپیر پرو”

فلزیاب پالسی “فارمت ایکس۳”