سیستم های معدن یاب و انالیزور سنگ و کانی

سیستم تستر الماس “اف.تی.جی”

سیستم معدن یاب “دبلیو-وای دی.پی.آی”