نحوه استفاده از میله های ردیابی مسی

 

دانلود فایل

copper-dowsing-rods