فلزیاب “اس.ای۲۳۵”

فلزیاب “اکسپیر پرو”

سیستم نظامی-دوگانه اسرائیلی “تراگلد”

فلزیاب پالسی “فارمت ایکس۳”

سیستم تصویری “جی.پی.ای۳۰۰۰”

ردیاب “دی اچ ایکس۸۰۷”

سیستم نقطه زن پالس دیجیتال “پی.یو۴۰۰”