جوغن های با ارزش

تپه تومولوس چیست؟

تشخیص بهتر نقش نوع حیوان در دفینه یابی

ترتیب اصلی چیدمان خاک جهت مخفی سازی دفینه

تاریخچه ریتون یا تکوک

مفهوم علامت موش

مبحث کوزه در دفینه یابی

هر علائم و اثاری نشانه دفینه نیست

علامت و نماد خورشید

مفهوم و تفسیر نقش شتر