مکانیسم انواع تله در دفینه گذاری

نشان ماهی در دفینه یابی

علامت سنگ کاسه سوراخ دار

نحوه صحیح قرار گرفتن لوپ فلزیاب

نقش طاووس در دفینه یابی

معنای کتیبه خشایارشا شاه

مفهوم الاغ در دفینه یابی

علامت و نشان قورباغه

خاموش شدن دستگاه فلزیاب در حین کار؟!